Algemene voorwaarden

1. Gegevens van de verkoper/ontvanger

Als “Verkoper” wordt aangemerkt:
Ruth Vanderfaeillie, handelend onder de naam ‘Real Brides’
Kapelstraat 37
1700 Dilbeek
België


2. Algemene donatievoorwaarden

De donatievoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle donaties en overeenkomsten die tot stand komen tussen de Real Brides “verkoper/ontvanger” en de doneerder betreffende de bruidsjurken (“Producten”) die gedoneerd worden via (“Website”). Elke donatie geplaatst op de Website geldt als aanvaarding van de Algemene voorwaarden door de Koper. De verkoper/ontvanger behoudt zich het recht voor om wijzigingen te doen aan de Algemene Voorwaarden van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De doneerder zal zelf initiatief nemen om de Algemene Voorwaarden regelmatig raad te plegen. De verkoper/ontvanger is op de hoogte dat de Algemene Voorwaarden duidelijk vermeld zijn op de Website en dat deze altijd beschikbaar zijn voor raadpleging.

 

3. Donaties

Donaties worden verzonden naar Real Brides, Kapelstraat 37, 1700 Dilbeek, België. Men dient eerst het online donatieformulier en het fysieke donatieformulier in te vullen. Vervolgens zend men de jurk op naar het bovenvermelde adres. Bij het invullen van het donatieformulier op de Website, geeft de doneerder persoonlijke
gegevens, onder meer persoonlijke e-mail adres en adres op. Deze worden gebruikt om informatie over de jurk te hebben, mogelijke ophaling en mogelijke anullatie van de donatie. De doneerder ontvangt na het invullen van het formulier en na levering van de bruidsjurk bij Real Brides een bevestigingsmail. Indien het adres van de doneerder binnen een straal van 30 kilometer is van het adres van Real Brides, dan kan de jurk door Real Brides opgehaald worden.

De doneerder behoudt het recht om zijn donatie te annuleren ook als deze als verzonden is maar eens de mail ter bevestiging van ontvanging van de donatie verzonden is, is de donatie definitief. De vraag voor retour van de donatie moet naar  gestuurd worden. De jurken worden teruggezonden naar het adres opgegeven op het donatieformulier binnen de 14 dagen vanaf:

Kapelstraat 37
1700 Dilbeek
België

De verzending van de donatie wordt betaald door de doneerder zelf maar bij anullatie wordt de jurk teruggezonden op kosten van Real Brides. Foutief vermelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen leiden tot extra kosten voor de Koper. De ontvanger is niet aansprakelijk voor schade of verlies aangebracht door doneerder.


4. Aansprakelijkheid

De Verkoper/ontvanger doet er alles aan om zijn verplichtingen na te komen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. De Verkoper/ontvanger kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet uitvoeren van verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden waar wij geen controle over hebben, van welke aard ook.

De verkoper/ontvanger is niet aansprakelijk op grond van contractbreuk onrechtmatige daden, enig financieel verlies, reputatieschade of enig andere indirecte, onvoorzienbare of bijzondere schade, van welk aard ook, geleden door de Koper/doneerder.

Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

 

5. Scheidbaarheidsregel

Een deel van een voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet-afdwingbaar is, kan van deze Algemene Voorwaarden worden gescheiden en de resterende voorwaarden of delen van deze Algemene voorwaarden blijven van kracht.

 

6. Verwerking persoonsgegevens

Door het plaatsen van een donatie geeft de doneerder uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper/ontvanger voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

Meer informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens en cookies kan je vinden in een aparte document met als titel ‘Privacyverklaring’. Deze kan je vinden onderaan op onze website.


7. Klantendienst

Voor meer informatie betreffende de donaties en producten op de Website mag men contact opnemen met onze klantendienst via e-mail (info@realbrides.org) of via telefoon (+32 475 37 36 90), van maandag tot en met vrijdag tussen 10u en 18u, behalve op feestdagen.

 

8. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waaraan deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats van de zetel van de Verkoper.