Algemene voorwaarden

Gegevens van de verkoper/ontvanger

Als “Verkoper” wordt aangemerkt:
Ruth Vanderfaeillie, handelend onder de naam ‘Real Brides’
Kapelstraat 37
1700 Dilbeek
België

A. DONATIEVOORWAARDEN

1. Algemene donatievoorwaarden

De donatievoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle donaties en overeenkomsten die tot stand komen tussen de Real Brides “verkoper/ontvanger” en de doneerder betreffende de bruidsjurken (“Producten”) die gedoneerd worden via (“Website”). Elke donatie geplaatst via het formulier op de Website geldt als aanvaarding van de Algemene voorwaarden door de Koper. De verkoper/ontvanger behoudt zich het recht voor om wijzigingen te doen aan de Algemene Voorwaarden van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De doneerder zal zelf initiatief nemen om de Algemene Voorwaarden regelmatig raad te plegen. De verkoper/ontvanger is op de hoogte dat de Algemene Voorwaarden duidelijk vermeld zijn op de Website en dat deze altijd beschikbaar zijn voor raadpleging.

 

2. Donaties

Donaties worden verzonden naar Real Brides, Kapelstraat 37, 1700 Dilbeek, België. Men dient eerst het online donatieformulier donatieformulier in te vullen. Vervolgens zend men de jurk op naar het bovenvermelde adres. Bij het invullen van het donatieformulier op de Website, geeft de doneerder persoonlijke
gegevens, onder meer persoonlijke e-mail adres en adres op. Deze worden gebruikt om informatie over de jurk te hebben, mogelijke ophaling en mogelijke annulatie van de donatie. De doneerder ontvangt na het invullen van het formulier en na levering van de bruidsjurk bij Real Brides een bevestigingsmail.

De doneerder behoudt het recht om zijn donatie te annuleren ook als deze als verzonden is maar eens de mail ter bevestiging van ontvanging van de donatie verzonden is, is de donatie definitief. De vraag voor retour van de donatie moet naar info@realbrides.org gestuurd worden. De jurken worden teruggezonden naar het adres opgegeven op het donatieformulier binnen de 14 dagen vanaf:

Kapelstraat 37
1700 Dilbeek
België

De verzending van de donatie wordt betaald door de doneerder maar bij anullatie wordt de jurk teruggezonden op kosten van Real Brides. Foutief vermelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen leiden tot extra kosten voor de Koper. De ontvanger is niet aansprakelijk voor schade of verlies aangebracht door doneerder.

3. Aansprakelijkheid

De Verkoper/ontvanger doet er alles aan om zijn verplichtingen na te komen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. De Verkoper/ontvanger kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet uitvoeren van verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden waar wij geen controle over hebben, van welke aard ook.

De verkoper/ontvanger is niet aansprakelijk op grond van contractbreuk onrechtmatige daden, enig financieel verlies, reputatieschade of enig andere indirecte, onvoorzienbare of bijzondere schade, van welk aard ook, geleden door de Koper/doneerder.

Niets in deze Algemene voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten en niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid voor fraude of opzettelijk wangedrag te beperken of uit te sluiten.

B. VERKOOPS- EN BETALINGVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met REAL BRIDES VZW, met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 90, 1700 Dilbeek, KBO 0731604187 onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door REAL BRIDES VZW. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

 

2. Bestelling en annulatie

Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door REAL BRIDES VZW en door de klant.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door de REAL BRIDES VZW mits volledige vooraf betaling van een voorschot van minimum 50% van de waarde van de bestelling, uitzonderlijke regelingen kunnen getroffen worden in overleg met de klant. De overige 50% wordt betaald bij ontvangst van de jurk.

Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden, hetzij per post, hetzij per email. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door REAL BRIDES VZW. Als de klant een bestelling plaats, is deze uiterlijk tot het einde van de dag van bestelling herroepbaar. Bij een annulering later dan 3 werkdagen na de aankoop verliest de klant het betaalde voorschotbedrag alsook eventuele al gemaakte kosten door Real Brides vzw. Na 3 dagen is de klant het volledige bedrag van het product verschuldigd aan REAL BRIDES VZW.

PAS OP: Bij verhindering en de afspraak niet kan doorgaan vragen wij ons uiterlijk 24u op voorhand te contacteren. In geval van late annulatie of no-show wordt een schadevergoeding van 40 euro gevraagd. 


4. Levering en aanvaarding

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. REAL BRIDES VZW streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Dit is telkens afhankelijk van de naaister. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

Alle informatie die REAL BRIDES VZW beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van REAL BRIDES VZW zijn louter informatief en in geen geval bindend.

Tenzij anders overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden zijn in een offerte en bestelling geen bewerking van de geleverde ontwerpen, werken en/of producenten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor REAL BRIDES VZW.

REAL BRIDES VZW zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeen gekomen meerprijs.

 

5. Facturatie en betaling

Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan REAL BRIDES VZW bezorgd te worden. U wordt verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit wordt bijgeschreven op de bankrekening van REAL BRIDES VZW. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 30.

De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door REAL BRIDES VZW, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

 

6. Intellectuele eigendom

Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die REAL BRIDES VZW toebehoren, zal de Klant REAL BRIDES VZW vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door REAL BRIDES VZW. REAL BRIDES VZW vrijwaart de Klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door REAL BRIDES VZW op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van REAL BRIDES VZW hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant.

Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van REAL BRIDES VZW komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. REAL BRIDES VZW is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeen gekomen heeft de REAL BRIDES VZW, het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website.

Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.

 

7. Aansprakelijkheid en verzekering

De door REAL BRIDES VZW geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling.

Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door REAL BRIDES VZW.

REAL BRIDES VZW zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van REAL BRIDES VZW is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van €500 overschrijden.

 

8. Voortijdige beëindiging en overmacht 

Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.C. VERDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Scheidbaarheidsregel

Een deel van een voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden die onwettig of niet-afdwingbaar is, kan van deze Algemene Voorwaarden worden gescheiden en de resterende voorwaarden of delen van deze Algemene voorwaarden blijven van kracht.

2. Verwerking persoonsgegevens

Door het plaatsen van een donatie of het maken van een afspraak geeft de doneerder of klant uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper/ontvanger voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

Meer informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens en cookies kan je vinden in een aparte document met als titel ‘Privacyverklaring’. Deze kan je vinden onderaan op onze website.

3. Klantendienst

Voor meer informatie betreffende de donaties en producten op de Website mag men contact opnemen met onze klantendienst via e-mail (info@realbrides.org) of via telefoon (+32 475 37 36 90), van maandag tot en met vrijdag tussen 10u en 18u, behalve op feestdagen.

4. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waaraan deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats van de zetel van de Verkoper.

5. Ethiek

REAL BRIDES VZW is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. REAL BRIDES VZW verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. REAL BRIDES VZW verwacht van haar medewerkers dat zij:

  • Denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • Te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken  respecteren;
  • Alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • Zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • Voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
  • Respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
  • De grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie, website …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar; zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.


7. Nietigheid

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg, Brussel.